Monitoring Legislacji Krajowej 11-17.05.2023r.

W okresie od 11-17.05.2023r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 34. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź (zgłoszone w ramach Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej – konsultacje publiczne dwóch projektów aktów delegowanych do rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii – Public consultation regarding the Sustainable investment – EU environmental taxonomy (EU Taxonomy Delegated Act), które zostało przesłane do Komisji Europejskiej (DG FISMA).

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/support-of-kig-polish-chamber-of-commerce-to-sustainable-investment-eu-taxonomy-delegated-act/

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer UD369 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów /druk sejmowy nr 3097), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz do Sejmu RP.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-ud369-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-programowych/

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie okresu przejściowego dla nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu, które zostało przesłane do Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-proponowanych-nowych-wartosci-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-nds-dla-tlenkow-azotu-przedluzenie-okresu-przejsciowego/