Monitoring Legislacji Krajowej 19-25.05.2022 r

W okresie od 19 – 25.05.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 34. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 12 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (nr 72 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-statystycznej-karty-wypadku-przy-pracy-nr-72/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD263), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej-ud263/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (nr 76 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-zezwolen-na-prace-i-oswiadczen-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-nr-76/