Monitoring Legislacji Krajowej 23.02 – 01.03.2023

W okresie 23.02 – 01.03.2023 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 28. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 4. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  1. Wspólne stanowisko europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do górnictwa (Nowelizacja dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) w odniesieniu do górnictwa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)), które zostało przesłane do Parlamentu Europejskiego (Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii).

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/wspolne-stanowisko-europejskich-organizacji-przemyslu-wydobywczego-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-w-sprawie-emisji-przemyslowych-w-odniesieniu-do-gornictwa/

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr 53 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej), które zostało przesłane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielania-przez-parp-pomocy-finansowej-na-przedsiewziecia-zwiazane-z-udzielaniem-pomocy-de-minimis-na-dywersyfikacje-dzialal/

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie okresu przejściowego dla nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu, które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Zdrowia.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-okres-przejsciowy-dla-nowych-wartosci-najwyzszych-dopuszczalnych-stezen-nds-dla-tlenkow-azotu/

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi w sprawie Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, które zostało przesłane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-ncbir-dzialanie-01-05-umiejetnosci-w-szkolnictwie-wyzszym-w-ramach-programu-fers-2021-2027/