Opiniowanie aktów prawa UE (kwestie środowiskowe) – krótki termin

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działań Komitetu Energii i Środowiska prosi o przesłanie opinii do dokumentów UE dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska, niestety, z bardzo krótkim czasem – Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało termin – do piątku 22 października. Ministerstwo deklaruje, że uwagi dostarczone po terminie będą wzięte pod uwagę w dalszym toku prac.

 

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Społeczny Fundusz Klimatyczny COM(2021) 568 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=en
  2. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej COM(2021) 550 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
  3. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii, decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 2015/757COM(2021) 551 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551
  4. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego COM(2021) 555 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0555
  5. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2COM(2021) 564 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
  6. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.COM (2021) 571   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0571

Część z nich znajduje się w procesie opiniowania aktów prawnych UE na stronie konsultacyjnej Komisji Europejskiej https://pracodawcy.pl/fit-for-55-przedluzenie-okresu-konsultacji-ustawodawstwa-ue/ 
z dłuższym terminem opiniowania
Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi na adres szkop@pracodawcy.pl.