Projekt rozporządzenia MAP w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

Projektowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego wypełnia upoważnienie do wydania aktu wykonawczego zawarte w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. …), zgodnie z którym minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego odpowiednio w okresie:

1)         do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2)         od dnia 1 stycznia 2023 r.

– uwzględniając ilość paliwa stałego będącego w posiadaniu podmiotów wprowadzających do obrotu oraz konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych w odniesieniu do dostępności paliwa stałego.

Podstawa prawna: ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365650

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 października 2022 roku do godz. 10:00 na adres szkop@pracodawcy.pl. Termin został skrócony z uwagi na pilność prac legislacyjnych, a także charakter wprowadzanych zmian.