Projekt rozporządzenia MC w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23p ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1394). Celem projektu rozporządzenia jest zapewnienie ustandaryzowanego wzoru wniosku o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jak również wzoru wniosku o dostęp do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL dla uprawnionych podmiotów. W związku z budową rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, w którym odnotowywane będzie m.in. zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL osoby pełnoletniej istnieje konieczność określenia wzoru wniosku o dokonanie powyższych czynności za pośrednictwem organu gminy albo banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Ponadto zgodnie z przywołanym wyżej upoważnieniem ustawowym niezbędne jest określenie wzoru dla podmiotów ubiegających się o dostęp do możliwości weryfikacji istnienia zastrzeżenia numeru PESEL w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie, podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem instytucji zastrzeżenia numeru PESEL w ramach własnych procesów przetwarzania danych oraz podmiotów publicznych planujących wykorzystywać dostęp do rejestru do realizacji zadań ustawowych będących jednocześnie zadaniami publicznymi. Urzędy Gmin będą miały obowiązek przyjmowania wniosków o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL i odnotowywania zrealizowanych czynności w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Podstawa prawna: art. 23p ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376154 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 7 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.