Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, oraz postępowanie w sprawach wypadków uczniów.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wynika z konieczności doprecyzowania § 8 ust. 1 rozporządzenia w zakresie środków higieny osobistej, jakie należy zapewnić w szkołach i placówkach systemu oświaty. Główny Inspektorat Sanitarny w 2023 r. wydał „Raport o stanie sanitarnym kraju”, który zawiera dane na dzień 31 grudnia 2022 r. Badano m.in. zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej. W związku z uchybieniami dotyczącymi niezapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2022 r. wydały 568 decyzji administracyjnych (w 2021 r. – 291). W porównaniu z 2021 r. więcej placówek wykazało brak wyposażenia w środki higieny osobistej np. brakowało papieru toaletowego, mydła w płynie w dozownikach, ręczników papierowych do suszenia rąk.

Obecnie zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych szkół i placówek należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, przy czym ww. przepis nie precyzuje, jakiego rodzaju mają to być środki higieny osobistej. Projektowana zmiana doprecyzowuje, że środki higieny osobistej to przede wszystkim mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383401

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 kwietnia 2024 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.