Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.   Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Podział kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2022 r. został dokonany w terminie ustalonym w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli początkujących konieczne jest zatem określenie zasad dokonania podziału kwoty przewidzianej w art. 23 ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, tj. kwoty 251 200 tys. zł, o którą została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej, i która zostanie podzielona po jej pomniejszeniu o 0,5% środków na rezerwę subwencji, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja rozporządzenia umożliwia dokonanie podziału zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej proporcjonalnie do trzeciej dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego z uwzględnieniem nowego sposobu liczenia wskaźnika płacowego Wa,i, tj. wskaźnika Wa2,i. Dodatkowo wyłączono z podziału zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wagę P73 w zakresie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów. Podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361358 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.