Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.   Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.). Z uwagi na zmianę w ustroju szkolnictwa artystycznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 266), polegającą na skróceniu cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia z 6 do 4 lat, istnieje konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie przechodzenia. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, przewidziano zmianę § 13 (§ 1 pkt 2 projektu rozporządzenia) określającego możliwości przechodzenia w roku szkolnym 2022/2023 uczniów klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego (ostatni rocznik w tym typie szkoły), tj. do:

  • klasy I technikum (pięcioletniego), w której realizowane jest kształcenie w zawodzie innym niż zawód, w którym kształci się uczeń, albo
  • klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo
  • klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo
  • klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo
  • klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształcącego (czteroletniego).
Dodatkowo wprowadzono zmianę polegająca na:
  • uchyleniu przepisu § 2 ust. 2 pkt 2 (§ 1 pkt 1 lit. a projektu rozporządzenia), który stanowił, że uczeń klasy I albo II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy VII albo VIII publicznej szkoły podstawowej, a który w wyniku skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia stał się bezprzedmiotowy;
  • zmianie przepisu § 2 ust. 2 pkt 3 (§ 1 pkt 1 lit. b projektu rozporządzenia), który stanowił, że uczeń klasy III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego, a który w wyniku skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia z 6 lat na 4 lata będzie stanowił, że uczeń klasy I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362052 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.