Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jest wydawany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089). Zmiana rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425) uchwalonego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wynika z konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w tym rozporządzeniu do rozwiązań przyjętych na gruncie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, jednostkom samorządu terytorialnego jest udzielane wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. W projekcie rozporządzenia proponuje się wyłączenie z rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok budżetowy 2022 (w zakresie rozwiązań dotyczących sposobu ustalania średniorocznej liczby uczniów oraz w zakresie wydatków bieżących) uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy. Jednocześnie przewiduje się, że roczne rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, za rok budżetowy 2022, będzie przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego według wzoru określonego w załączniku do projektowanego rozporządzenia (epizodyczny wzór formularza dotyczący rozliczenia dotacji celowej wyłącznie za rok 2022). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366662 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.