Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności. Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202), które zostało wydane na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). Celem projektowanego rozporządzenia jest w szczególności dostosowanie nowelizowanego rozporządzenia do klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, ustalonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 2202). W związku z wyodrębnieniem nowych dyscyplin konieczne stało się określenie współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych oraz współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w tych dyscyplinach. Ponadto, mając na względzie wyniki analizy dotychczas funkcjonujących rozwiązań w zakresie kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych oraz prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach, a także argumenty podnoszone przez przedstawicieli nauk humanistycznych, zgodnie z którymi decydującym czynnikiem kosztotwórczym w każdej dyscyplinie są wynagrodzenia kształtujące się na porównywalnym poziomie dla wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych, uznano za zasadne spłaszczenie struktury współczynników kosztochłonności. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369300 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.