Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838 oraz z 2023 r. poz. 16), które zostało wydane na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838 oraz z 2023 r. poz. 16) wynagrodzenie profesora, wynosi obecnie 7210 zł. Stosownie zaś do art. 137 ust. 1 ustawy  wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że dla: 1) profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83%, 2) adiunkta – wynosi nie mniej niż 73% – wynagrodzenia profesora. W związku z powyższym, uwzględniając obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. wysokość wynagrodzenia profesora najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej oraz pracownika naukowego w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk nie może być niższe niż 3605,00 zł (50% wynagrodzenia profesora). W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się podwyższenie, od dnia 1 stycznia 2024 r., wynagrodzenia profesora do wysokości 9370 zł, co stanowi wzrost o 2160 zł, tj. o około 30% w stosunku do obowiązującej wysokości tego wynagrodzenia. W konsekwencji podwyższenia wynagrodzenia profesora wzrosną również wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych na stanowiskach innych niż profesor, wynagrodzenia zasadnicze pracowników naukowych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz inne wynagrodzenia i świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, których wysokość jest kształtowana w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia profesora. Należy przy tym podkreślić, że projektowane rozporządzenie określa wyłącznie minimalną wysokość wynagrodzenia profesora. Faktyczną wysokość wynagrodzenia kształtują natomiast uczelnie publiczne i jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika, z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378159 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.