Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji dotyczących działalności banków związanej z lokatami strukturyzowanymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji dotyczących działalności banków związanej z lokatami strukturyzowanymi. Projektowane rozporządzenie służy wykonaniu przez Ministra Finansów upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 88ma ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (U. z 2023 r. poz. 2488), zwanej dalej „ustawą”. Upoważnienie to zostało dodane ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723) Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie KNF, jako instytucji właściwej w rozumieniu art. 39 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173/84 z 12.06.2014), dalej „rozporządzenie 600/2014”, efektywności w zakresie monitorowania rynku lokat strukturyzowanych, które są rekomendowane, oferowane lub co do których możliwe jest zawarcie umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez bank (także w wypadku wykonywania takich czynności przez bank na terytorium innego państwa) oraz sprawowania właściwego nadzoru w tym obszarze. Zakres informacji przekazywanych KNF przez banki ma dotyczyć oferowanych i zawieranych lokat strukturyzowanych, a także informacji dotyczących rozpoczęcia, ograniczenia lub zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na rekomendowaniu, oferowaniu, zawieraniu lub umożliwieniu zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej. Projekt, poza określeniem szczegółowego zakresu powyższych informacji, określa również formę, terminy i sposób ich przekazywania. Projektowane rozporządzenie nakłada również obowiązek wskazania naruszeń przepisów związanych z prowadzeniem działalności związanej z lokatami strukturyzowanymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380102 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 11 stycznia 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.