Projekt rozporządzenia MF w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681). Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie art. 22 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185), który wprowadza zmianę przepisu upoważniającego, polegającą na rozszerzeniu zakresu podmiotów obowiązanych do dostarczania organowi nadzoru okresowych sprawozdań i bieżących informacji o fundusze inwestycyjne w likwidacji. W związku z tym, konieczne jest wydanie rozporządzenia, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1285). Projekt rozporządzenia uwzględnia również konieczność wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego – jako organu nadzoru, kontroli nad działalnością towarzystwa funduszy inwestycyjnych, funduszu inwestycyjnego i funduszu inwestycyjnego w likwidacji w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz dokonywania oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych albo klientów, dla których towarzystwo funduszy inwestycyjnych świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Projekt rozporządzenia, poza rozszerzeniem obowiązujących wymagań sprawozdawczych, przewiduje wprowadzenie istotnych zmian, które pozwolą m.in. na ograniczenie zakresu przekazywanych danych, ujednolicenie standardów obowiązków informacyjnych, a także na zoptymalizowanie rodzaju informacji i częstotliwości ich przekazywania. Proponowane zmiany wpisują się w szersze działania związane z dążeniem do eliminacji obciążeń biurokratycznych i dostosowania do nich właściwych aktów prawnych, co więcej projekt wyklucza również sytuację, w której obowiązki sprawozdawcze nakładane są na jednostki przez różne akty prawne. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372051 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.