Projekt rozporządzenia MF w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym w brzmieniu określonym ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488). W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia, w projektowanym rozporządzeniu dodano przepisy określające wysokość oraz sposób i terminy uiszczania wyżej opisanych opłat od dostawców usług finansowania społecznościowego, wprowadzono zmiany redakcyjne zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a także w deklaracji o opłacie rocznej stanowiącej załącznik do rozporządzenia oraz wprowadzono zmiany w grupach wymienionych w § 20. Merytorycznie pozostałe przepisy nie uległy zmianie, bowiem obecny system ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, przez podmioty nadzorowane funkcjonuje prawidłowo, w związku z tym projektowane rozporządzenie w pozostałym zakresie powtarza przepisy obowiązującego rozporządzenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 837 i 1488) Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362650 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.