Projekt rozporządzenia MF w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556, z późn. zm.). Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 25 marca 2024 r. i przewidują rezygnację z nadawania tytułowi wykonawczemu klauzuli organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej. Ponadto w ustawie zmieniono zasady dotyczące przedawnienia kosztów upomnienia. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawni się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli zaś w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawnią się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności. Projekt rozporządzenia dostosowuje tryb postępowania wierzycieli w zakresie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych do regulacji uchylającej klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej. W związku ze zmianą regulacji dotyczących przedawniania się kosztów upomnienia, jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, wierzyciel wskaże te koszty w tytule wykonawczym obejmującym należność pieniężną o najpóźniejszym terminie płatności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380150 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 3 stycznia 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.