Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Stosownie do art. 61b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Przepis ten określa rodzaje rachunków, na które są dokonywane wpłaty określonych rodzajów należności (podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych) i tylko takich, których wpłaty – w świetle obowiązujących przepisów – są realizowane na rachunek urzędu skarbowego. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa. Rozporządzenie określa katalog podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpłacanych za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Zmiany w projekcie rozporządzenia:

  • Katalog należności został uzupełniony o nowe płatności, dla których zostaną spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego
  • Aktualizacja opisu płatności dla formularza CIT-8E.
  • Aktualizacja opisu płatności dla formularza ALK-1 i CUK-1.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362856

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.