Projekt rozporządzenia MF w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU. Program InvestEU to instrument inwestycyjny UE, będący następcą Planu Inwestycyjnego dla Europy, który działał w latach 2015-2020. Program InvestEU ma na celu uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez Europejski Bank Inwestycyjny, krajowe banki rozwoju oraz inne instytucje finansowe. Zapewnienie gwarancji UE ma zmobilizować przede wszystkim prywatne, ale również publiczne, środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE. Jednym z filarów Program InvestEU jest Fundusz InvestEU, czyli oparty o gwarancję UE fundusz oferujący wsparcie zwrotne na realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i podwyższonym profilu ryzyka. Cel funduszu to wygenerowanie inwestycji o wartości niespełna 400 mld EUR. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi udzielanie przez BGK pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu, w ramach rządowego programu poręczeniowo – gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o poręczeniach i gwarancjach, z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu InvestEU, wskazanego w art. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523. Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki oraz tryb udzielania przez BGK pomocy. Adresatem pomocy będzie mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji. Gwarancją BGK będzie mógł być objęty kredyt dla MŚP wchodzący w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określi umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem udzielającym tego kredytu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382200 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 5 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl