Projekt rozporządzenia MF w sprawie udzielania przez BGK pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „FENG 2021-2027″

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027″. Komisja Europejska w dniu  27 września 2022 r., decyzją wykonawczą nr CCI 2021PL16RFPR001, zaakceptowała program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027” – FENG. FENG to jeden z głównych programów finansowych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Stanowi on kontynuację wcześniejszego „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. FENG wspiera realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z FENG mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców zapewnić mają w szczególności gwarancje oferowane w ramach Funduszu Gwarancyjnego FENG. Gwarancje te zabezpieczać mają kredyty inwestycyjne i obrotowe, zaciągane przez przedsiębiorców w bankach komercyjnych i spółdzielczych na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej, rozwiązań efektywnych energetycznie oraz bieżącej działalności. Gwarancje, o których mowa powyżej, mogą stanowić m. in. pomoc de minimis. Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji BGK, w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o poręczeniach i gwarancjach, w zakresie FENG. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi udzielanie pomocy de minimis w formie gwarancji BGK spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwiązań efektywnych energetycznie oraz bieżącej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Z gwarancji będą korzystać przedsiębiorcy o potencjale innowacyjnym oraz przedsiębiorcy efektywni energetycznie, którym gwarancje ułatwią dostęp do finansowania projektów polegających na wdrażaniu nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji lub cyfryzacji oraz rozwiązań efektywnych energetycznie Dodatkowo gwarancje ułatwią dostęp do finansowania kapitału obrotowego powiązanego z nakładami inwestycyjnymi w celu uruchomienia, utrzymania lub zwiększenia działalności produkcyjno-usługowej przedsiębiorstw oraz ułatwią dostęp do finansowania działalności bieżącej, w tym zapewnienie płynności finansowej. W projektowanym rozporządzeniu katalog adresatów pomocy de minimis, w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1054), obejmującego tylko MŚP, został powiększony o małe spółki o średniej kapitalizacji i spółki o średniej kapitalizacji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374704 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 sierpnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.