Projekt rozporządzenia MF w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC. Zgodnie z 35a ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych jest obowiązany określić sposób uwierzytelniania użytkowników na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej. Projektowane rozporządzenie określa sposoby uwierzytelniania na PUESC użytkowników, którymi mogą być tylko osoby fizyczne. Korzystanie z konta na PUESC przez użytkownika wymaga uwierzytelnienia:

  1. przez podanie przez zarejestrowanego użytkownika identyfikatora i hasła, albo
  2. przy użyciu Węzła Krajowego, albo
  3. przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361350 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.