Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. poz. 1414) jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 283 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707). Zawarte w formularzu KON-W Pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego w pkt 8 lit. d odwołuje się do przepisu art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Przepis ten zmieniony został ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320, z późn. zm.), który wszedł w życie 5 października 2021 r. Zawarta w formularzu KON-W  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w części Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wskazuje prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, które nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Celem projektu jest opracowanie nowego  wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) z uwzględnieniem aktualizacji podstawy prawnej i zmiany Pouczenia o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego. Ponadto w INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH wykreślono zapis o prawie do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO. Dodatkowo w stosunku do aktualnie obowiązującego formularza KON-W dokonano zmian aktualizacyjnych. Przepisy rozporządzenia oddziałują na kontrolowanego, któremu organ podatkowy doręcza upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368103 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.