Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych od wartości aktywów banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 poz. 2324, 2339, 2640 i 2707) będących instytucjami pomostowymi w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253), z wyłączeniem instytucji pomostowych utworzonych zgodnie z art. 181 ust. 2 tej ustawy. Ze względu na fakt, że procedowanie zmiany ustawy jest procesem długotrwałym, w pierwszej kolejności proponuje się wydanie projektowanego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji jako rozwiązania tymczasowego, a następnie wprowadzenie zwolnienia ustawowego dla banków funkcjonujących w formie instytucji pomostowej. Proponuje się zatem zaniechanie poboru podatku od niektórych instytucji finansowych od wartości aktywów banków krajowych będących instytucją pomostową w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o BFG (§1 rozporządzenia). Zaniechanie poboru podatku dotyczyłoby banków tworzonych przez BFG w formie instytucji pomostowej, natomiast nie będzie dotyczyło banków krajowych przejętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w celu utworzenia instytucji pomostowej. Stąd propozycja wyłączenia instytucji pomostowej utworzonej zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy o BFG. Proponuje się też, aby zaniechanie miało zastosowanie do wartości aktywów podlegających opodatkowaniu w roku 2023 (§2 rozporządzenia). Zaniechanie poboru podatku ma charakter przejściowy i ograniczony w czasie. Proponowany okres zaniechania podatku powinien wystarczyć na przeprowadzenie niezbędnych zmian ustawowych zwalniających podatników podatku od niektórych instytucji finansowych będących instytucją pomostową. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367752 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.