Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 2103, z późn. zm.). Rozporządzenie to wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 48a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, z poźn. zm.). Celem projektu rozporządzenia jest uzupełnienie wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021/1269 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającej dyrektywę delegowaną (UE) 2017/593 w odniesieniu do uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju w zobowiązaniach w zakresie zarządzania produktami (Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 137), (dyrektywa 2021/1269). Dyrektywa ta służy zapewnieniu zgodności przepływów kapitału z dążeniem do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu. Wsparcie zrównoważonych inwestycji powinno przełożyć się na zwiększenie popytu na takie inwestycje, co z kolei jest warunkiem realizacji celów klimatycznych. Celem dyrektywy 2021/1269 jest zapewnienie równego poziomu ochrony inwestorów nabywających instrumenty finansowe niezależnie od podmiotu, za pośrednictwem którego są one nabywane. W związku z tym projekt rozporządzenia przewiduje nałożenie na towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązku uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju przy określaniu grup docelowych w procesie oferowania jednostek uczestnictwa każdego funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez towarzystwo. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369205 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.