Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.   Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 115) ma charakter dostosowujący dotychczasowe jego brzmienie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427) w związku z implementacją postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz. Urz. UE.L 2020 nr 58, str.4). Proponuje się, by:

  • w przypadku podatnika, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, generalne zabezpieczenie akcyzowe, do złożenia którego został on zobowiązany, ustalane było jako równowartość kwoty wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego. Kwota ta powinna być oszacowana przez ten podmiot na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem,
  • w przypadku podmiotu posiadającego kilka statusów akcyzowych, który zamierza przy wykorzystaniu Systemu objąć jednym zabezpieczeniem akcyzowym swoje obecne lub przyszłe zobowiązania podatkowe albo obecne lub przyszłe zobowiązania podatkowe oraz opłatę paliwową, metodologia wyliczania takiego zabezpieczenia oparta była o dotychczasowe regulacje, o których mowa w § 3 pkt 1-5 lub § 4 pkt 1-5 i 9 rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych,
  • objęcie zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy zabezpieczeniem generalnym przewoźnika lub spedytora mogło być dokonane po przedłożeniu przez ten podmiot właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia przewoźnika lub spedytora. W oświadczeniu tym powinna być wyrażona zgoda na objęcie zabezpieczeniem generalnym tych podmiotów określonego zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy albo określonych zobowiązań podatkowych tego podmiotu, albo określonego zobowiązania podatkowego oraz określonej opłaty paliwowej tego podmiotu, albo określonych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych tego podmiotu. Złożenie oświadczenia musi nastąpić przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki na terytorium państwa członkowskiego przez osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która wysyła na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 46pa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361859

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.