Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Podstawą do wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe jest art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2022 r. poz. 2080 i 2185). Niniejszy projekt rozporządzenia został przygotowany w związku ze zmianą art. 6a ust. 5 jako przepisu upoważniającego w ustawie o utworzeniu PARP, wprowadzoną ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o  zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). W myśl nowego przepisu, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi w drodze rozporządzenia w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe zwanego dalej „rejestrem”, lub wpisane do rejestru, tryb ich weryfikacji oraz standardy świadczenia usług rozwojowych, mając na względzie zapewnienie należytej jakości tych usług. Potrzeba wprowadzenia projektowanych przepisów wynika z kontynuacji funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych (BUR), w perspektywie finansowej 2021–2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), w tym z planowanego zwiększenia roli i  zasięgu tego systemu, a także w  związku z przyjętymi założeniami wniosku o dofinansowanie projektu „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, nakładającymi obowiązek dokonania okresowego przeglądu kryteriów rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz standardu świadczenia usług rozwojowych w BUR W stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, rekomendowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu do rozporządzenia mechanizmów blokujących publikację usług lub świadczenie już opublikowanych przez podmioty usług, wobec których istnieje  podejrzenie o nierzetelne ich świadczenie, i wobec których PARP rozpoczęła postępowanie wyjaśniające. Ponadto, rekomendowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu w większości zmian o charakterze porządkowym i wynikającym z przepisów ustawy o utworzeniu PARP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368755 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.