Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach KPOiZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1020), dalej: „rozporządzenie de minimis”, wdrożyło przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 z późn. zm.), dalej „rozporządzenie nr 1407/2013”. Rozporządzenie nr 1407/2013 mogło być stosowane do dnia 31 grudnia 2023 r., niemniej zgodnie z art. 7 ust. 4 tego rozporządzenia, po upływie okresu jego stosowania, wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki w nim określone pozostają nim objęte przez kolejne sześć miesięcy. Na tej podstawie w rozporządzeniu de minimis przyjęto, że pomoc może być udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2024 r. KPO jest finansowany w ramach przyjętego przez państwa członkowskie UE Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia odbudowy oraz długotrwałej odporności (elastyczności) na szoki wywoływane zjawiskami kryzysowymi jest dywersyfikacja działalności gospodarczej, która powinna skutkować zwiększeniem aktywności, w szczególności inwestycyjnej, wzrostem produktywności, wartości dodanej, powstaniem nowych miejsc pracy, równocześnie przyczyniając się do wzrostu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej kraju i regionów. Przyjęta do sfinansowania w ramach KPO inwestycja A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności zakłada wydatkowanie środków na wsparcie działań z zakresu projektowania i produkcji własnych towarów i usług, usług doradczych oraz działań w zakresie realizacji projektów oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez prowadzenie szkoleń. Nadrzędnym celem tej inwestycji jest wspieranie odporności MŚP w branżach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce poprzez zachęcanie do rozszerzania i dywersyfikacji działalności prowadzonej przez MŚP w tych branżach. We wszystkich przypadkach wiązać się to będzie z koniecznością udzielania pomocy de minimis. Na podstawie projektowanego rozporządzenia wsparcie udzielane będzie w ramach Inwestycji wchodzącej w skład komponentu A Odporność i konkurencyjność gospodarki. Nadrzędnym celem inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności jest wspieranie odporności MŚP i mikroprzedsiębiorstw w sektorach najbardziej gospodarczo dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w Polsce, tj. hotelarstwo i gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura. W tym względzie realizowane działania w ramach Inwestycji mają na celu rozszerzanie i dywersyfikację działalności prowadzonej przez MŚP w tych branżach. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381753 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 21 lutego 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.