Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2755, z późn. zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). W dniu 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zwane „rozporządzeniem 2023/2831”. Obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2755, z późn. zm.), wymagają zatem dostosowania do przepisów rozporządzenia 2023/2831. Najważniejsze zmiany mające wpływ na przedsiębiorców w programach Interreg 2021–2027 to:

  • zwiększenie limitu pomocy de minims do 300 tys. EUR w okresie 3 lat dla jednego przedsiębiorcy (obecnie limit wynosi 200 tys. EUR);
  • zmiana sposobu obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis – liczy się 3 minione lata w sposób ciągły (obecnie 3 lata podatkowe).
Zwiększony pułap pomocy de minimis odzwierciedla inflację, która miała miejsce od czasu wejścia w życie rozporządzenia nr 1407/2013, oraz zakładany rozwój sytuacji w okresie obowiązywania rozporządzenia 2023/2831. Każdy przypadek pomocy udzielanej przedsiębiorcom w projektach Interreg, który mieści się w pułapie rozporządzenia 2023/2831, można będzie uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji i niegrożący jej zakłóceniem. Rozporządzenie MFiPR wymaga dostosowania do zmienionych wymogów rozporządzenia 2023/2831, aby zapewnić podstawy prawne do udzielania pomocy de minimis w programach Interreg po dniu 30 czerwca 2024 r. i uwzględnić korzystniejsze warunki wprowadzone rozporządzeniem 2023/2831. Zmiana rozporządzenia MFIPR uelastyczni przyznawanie pomocy de minimis przedsiębiorcom w programach Interreg. Pomoc de minimis jest pomocą jest uznawaną za pomoc bagatelną i zgodą z rynkiem wewnętrznym. Pomoc udzielana na podstawie zmienionego rozporządzenia MFiPR umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w programach Interreg do końca okresu kwalifikowalności, określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382159 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 4 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl