Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027. Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej jest art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185). Katalog kosztów na projekty badawczo-rozwojowe określony w zmienianym rozporządzeniu zawiera nadmierne ograniczenie co do wysokości kosztów ogólnych (10% kosztów kwalifikowalnych). Na etapie tworzenia zmienianego rozporządzenia nie była zatwierdzona metodologia wyliczania kosztów ogólnych pozwalająca zastosować stawkę ryczałtową dla tego rodzaju kosztów. Obecne uwarunkowania dają podstawy do wyższych limitów, które można wprowadzać w dokumentacji konkursowej. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie korzystnej dla beneficjentów zmiany polegającej na zniesieniu procentowego ograniczenia dla kosztów ogólnych w projektach badawczo-rozwojowych w związku z zatwierdzeniem metodologii wyliczania tych kosztów. Zmiana uwarunkowań pozwala na korzystanie z wyższych limitów w dokumentacji konkursowej. Projektowane rozporządzenie wprowadzi korzystne dla przedsiębiorców zmiany znosząc obowiązujący dla kosztów ogólnych 10% limit. Z tego względu niezbędna jest korzystna dla beneficjentów zmiana § 21 tego rozporządzenia tak, żeby odzwierciedlał brzmienie art. 25 rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które nie przewiduje ograniczeń procentowych w zależności od rodzaju kosztów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368606 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 31 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.