Projekt rozporządzenia MI w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie.  

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 16b ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu wiedzy, warunków, sposobu przeprowadzania i minimalną liczbę godzin szkolenia mającego na celu przywrócenie zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi oraz określenia wzoru zaświadczenia o odbyciu wskazanego szkolenia i maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia.

Ponadto poprzez wskazany projekt rozporządzenia zostanie określony wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego w celu przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi.

Projekt rozporządzenia zakłada, że szkolenie będzie przeprowadzane zgodnie z szczegółowym programem szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania. Program szkolenia będzie publicznie dostępny w ośrodku szkolenia, poprzez podanie go do publicznej wiadomości. Ponadto szkolenie musi być przeprowadzone przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Projekt rozporządzenia zakłada, że szkolenie będzie musiało trwać co najmniej 3 miesiące w wymiarze niemniejszym 64 godzin z podziałem na określone bloki tematyczne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362903

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.