Projekt rozporządzenia MI w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, określonego w art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie będzie stanowiło program pomocowy dla przedsięwzięć w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS (zakup i instalacja 180 urządzeń pokładowych systemu ERTMS) realizowanych w ramach inwestycji E2.2.2. „Cyfryzacja transportu” objętej KPO. W projektowanym rozporządzeniu przez system ERTMS należy rozumieć system ERTMS według wzorca 3 (baseline 3) obejmujący urządzenie pokładowe Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem, zwanego dalej „systemem ETCS”, oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej, zwanego dalej „systemem GSM-R”, łącznie albo tylko urządzenie pokładowe systemu ETCS w przypadku, gdy system GSM-R jest już zainstalowany. Podstawowym celem wydania projektowanego rozporządzenia jest poprawa konkurencyjności transportu kolejowego w ramach publicznego transportu zbiorowego oraz w przewozach towarowych, przez wdrożenie nowoczesnych systemów sterowania pociągami. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371707 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.