Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Obowiązek opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego nakłada dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27), której założenia są implementowane do wewnętrznego systemu prawnego poprzez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.). Nadrzędnym celem dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim  jest ograniczenie ryzyka powodziowego oraz zmniejszenie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do konieczności opracowania, wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) i planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich publicznego udostępniania. Zmiana podyktowana jest potrzebą optymalizacji i usprawnienia procesu sporządzania MZP i MRP. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia, wersje kartograficzne MZP i MRP sporządza się w postaci dwóch rodzajów plików rastrowych w formacie PDF oraz GEOTIFF w podziale na ramki arkuszy odpowiadające arkuszom map topograficznych w skali 1:10 000. Pliki w formacie PDF przedstawiają pełną kompozycję mapową zawierającą treść mapy oraz elementy pozaramkowe, tj. tytuł, legendę, skalę, itp. Pliki w formacie GEOTIFF zawierają jedynie treść mapy, bez elementów pozaramkowych wraz z przypisaną informacją dotyczącą georeferencji, co umożliwia ich wykorzystanie w systemach informacji przestrzennej. Planowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego obejmuje wprowadzenie poniższych zmian:

  • dookreślenie w § 4 przedmiotowego rozporządzenia, iż jeśli jest mowa o wizualizacji MZP i MRP, należy rozumieć wizualizację, o której mowa w art. 173 ust. 17 ustawy Prawo wodne, stanowiących element planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
  • w § 3 ust. 5 zawęża się wykonanie MZP i MRP w wersji kartograficznej do postaci plików w formacie PDF, zawierających treść tych map wraz z elementami pozaramkowymi.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371957 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 11 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w formie załączonej tabeli.