Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR), zwanego dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”. Pierwszy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty został w drodze uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P. poz. 451). Pierwsza aktualizacja tego Planu przyjęta została w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967). Przyjęcie i aktualizacja Planu znajdywały swoją podstawę prawną w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).

Druga aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dalej jako: „IIaPGW”, wprowadzana w życie w drodze rozporządzenia objętego niniejszym projektem, stanowi wynik ewaluacji oraz odpowiada na potrzebę wprowadzenia zmian lub uaktualnień w stosunku do ustaleń dotychczasowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, zaktualizowanego ostatnio w 2016 r.

Główne kwestie określane w IIaPGW to m.in.:

1) charakterystyka obszaru dorzecza;

2) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód

powierzchniowych i podziemnych;

3) ustalone cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych;

4) podsumowanie wyników analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód oraz informacje o

planowanych i podjętych działaniach, które służą wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych;

5) podsumowanie działań zawartych w aPGW;

6) zestawy działań dla jednolitych części wód obszaru dorzecza Odry wraz z uwzględnieniem obszarów

chronionych;

7) wskazane dla jednolitych części wód odstępstwa z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera dodatkowo:

1) podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnień dokonanych od dnia ogłoszenia poprzedniego planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

2) ocenę postępu w osiąganiu celów środowiskowych z prezentacją wyników monitoringu w okresie objętym

poprzednim planem oraz wyjaśnieniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia niektórych celów środowiskowych;

3) charakterystykę i wyjaśnienie wszystkich działań przewidzianych we wcześniejszej wersji planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza, które nie zostały zastosowane;

4) charakterystykę koniecznych dodatkowych działań ustalonych w trakcie realizacji planu.

Na potrzeby aktualizacji Planu, zgodnie z wymogiem art. 317 ustawy – Prawo wodne, sporządzone zostały następujące dokumentacje planistyczne:

1)     wykazy jednolitych części wód;

2)     charakterystyki jednolitych części wód ze wskazaniem sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód oraz jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych;

3)     identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych;

4)     identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych;

5)     rejestr wykazów obszarów chronionych;

6)     analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód;

7)     programy monitoringu wód;

8)     wykazy wielkości emisji i stężeń:

a) substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy – Prawo wodne,

b) substancji innych niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono działania podstawowe i uzupełniające służące realizacji celów środowiskowych. W poprzednim cyklu planistycznym działania te ujęte były w programie wodno-środowiskowym kraju.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowić będzie podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającą proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującą na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości.

Przyjęcie rozporządzenia ma zasadnicze znaczenia dla finansowania inwestycji w sektorach związanych z gospodarowaniem wodami ze środków Unii Europejskiej. Pełna treść Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie BiP MI pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-w-sprawie-przyjecia-planu-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-odry

Podstawa prawna: Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360901

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.