Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 64i ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988). Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procedury wydawania zezwoleń (kategorii I-V) na przejazd pojazdów nienormatywnych. Projektowane zmiany przepisów w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212) umożliwiają składanie wniosków podmiotom zainteresowanym o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wydawanie organom uprawnionym, zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego również w postaci elektronicznej. Niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w brzmieniu § 7, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 oraz dodanie § 8 ust 5, obowiązującego rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Zawarte w projekcie zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych pozwolą organom wydającym zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych wydawać je zgodnie z art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym sprawy należy załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej i dokonywać doręczeń zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w postaci elektronicznej do podmiotów wnioskujących, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późń. zm.). Podstawa prawna: Prawo o ruchu drogowym Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362502 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.