Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Projekt rozporządzenia jest elementem reformy E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań (kamień milowy nr E5L, wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego zmiany praw pasażerów w zakresie wymogów dotyczących taboru kolejowego – IV kw. 2022 r.) w ramach komponentu E Zielona, inteligentna mobilność Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „KPO”. Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską reforma KPO powinna być wdrożona do końca 2022 r. W związku z tym wydanie rozporządzenia, powinno nastąpić do końca IV kwartału 2022 r., po uwzględnieniu planowanej 14-dniowej vacatio legis. W myśl proponowanego § 1a, Minister Infrastruktury, mając na uwadze założenia reformy E2.3 KPO przyjął, iż do krajowych połączeń pasażerskich, ujętych w rozkładzie jazdy pociągów obowiązującym w danym roku i wykonywanych taborem, którego modernizacja jest uzasadniona i racjonalna biorąc pod uwagę okres, na który tabor ten został dopuszczony do eksploatacji, (tzw. dalekobieżne połączenia pasażerskie) zasadne jest skrócenie dotychczasowego wyłączenia, do czasu wskazanego w reformie E2.3 KPO, czyli do 2 grudnia 2023 r. (art. 8 ust. 3 i art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1371/2007). Zatem przepis zakłada wcześniejsze o rok wdrożenie przepisów unijnych służących poprawie praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364953 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.