Projekt rozporządzenia MI zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360, z późn. zm.) ma na celu dostosowanie przepisów do obecnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego. W ślad za postępem technologicznym, który ułatwia wszelkiego rodzaju operacje i procesy na kolei, konieczne jest dokonywanie zmian legislacyjnych. Należy również wziąć pod uwagę zmieniające się warunki pracy na kolei oraz aktualny stan infrastruktury kolejowej, która z roku na rok jest nowocześniejsza i ma większą przepustowość. Konieczne jest zatem podjęcie prac legislacyjnych tak, aby dostosować brzmienie aktu prawnego do rzeczywistych warunków prowadzenia ruchu kolejowego, a co ważniejsze aby nie utrudniać wdrażania koniecznych zmian na kolei, a wręcz przeciwnie – wychodzić naprzeciw oczekiwaniom związanym z modernizacją ogólnie pojętej infrastruktury kolejowe. Z uwagi na zmieniające się warunki, które obejmowały wiele aspektów prowadzenia ruchu kolejowego, konieczność nowelizacji dotyczy szeregu zagadnień w obowiązującym akcie prawnym. 1) Kwestia zwiększenia prędkości pociągów w konkretnych sytuacjach i jej dostosowanie do obecnych warunków ruchu kolejowego, co w efekcie powinno usprawnić szereg procesów u przewoźników i zarządców infrastruktury przez: – zmianę prędkości maksymalnej przy obsłudze jednoosobowej, – zmianę prędkości jazdy w przypadku braku znajomości odcinków linii kolejowej przez drużynę trakcyjną, – zmianę prędkości zastępczego pojazdu trakcyjnego, – zmianę prędkości w przypadku cofania pociągów złożonych z zespołów trakcyjnych i składów posiadających na końcu kabinę sterowniczą, – zmianę prędkości w przypadku zatrzymania pociągu przed semaforem odstępowym samoczynnym wskazującym sygnał S1 „Stój”. 2) Wprowadzenie ułatwień w procesie obsługi technicznej pojazdów kolejowych przez: – ułatwienie zasad postępowania przy uproszczonej próbie hamulców i czynnego hamulca zespolonego, – uproszczenie zasad dotyczących oględzin technicznych na stacji końcowej. 3) Poprawa warunków eksploatacji przez: – zapewnienie możliwości nieprzerwanej eksploatacji wszystkich posiadanych pojazdów do czasu rozwiązania problemów/naprawy z systemem ERTMS/ETCS. 4) Wyeliminowanie wątpliwości dotyczących sygnalizacji przez: – wprowadzenie powiązania wskaźnika W 21 ze wskaźnikiem W 21a, – doprecyzowanie opisu wskaźnika W 31. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362707 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.