Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (nr 609 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów).

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej. Rozporządzenie określa rodzaje informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym, tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za udostępnienie informacji.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363455/katalog/12907139#12907139

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 29 sierpnia 2022 roku  na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.

Skrócenie terminu uzgodnień wynika z konieczności wejścia w życie procedowanego rozporządzenia z dniem 1 września br.