Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

W art. 104 ust. 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono delegację ustawową zobowiązującą ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa oraz jej wzoru, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania informacji. Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa (Dz. U. poz. 1742) określa wzór informacji dotyczącej uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego, z rachunku którego ma zostać dokonana wypłata transferowa. W związku ze zmianami w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzonymi przez art. 125 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), w tym m.in. zmianą definicji podmiotu zatrudniającego oraz dodaniu definicji numeru identyfikacyjnego istnieje konieczność wprowadzenia zmian we wzorze informacji będącym załącznikiem do rozporządzenia.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363452/katalog/12906994#12906994

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 7 września 2022 roku  na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.