Projekt rozporządzenia MI w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie ma na celu rozwiązanie niżej opisanego problemu. W § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1876) określono termin, w jakim zarządcy kolei dostosują istniejące przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie skrzyżowań”, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym, na dzień 30 czerwca 2023 r. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia zmieniającego w ten sposób, że w § 4 wyrazy „30 czerwca 2023 r.” zastąpi się wyrazami „19 września 2024 r.”. W projekcie przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z uwagi na charakter zaproponowanej zmiany nie jest konieczne wprowadzenie dłuższej vacatio legis. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371500 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 28 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.