Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych. W związku z włączeniem Łukasiewicz – IMP do Łukasiewicz – IMBiGS oraz zmianą nazwy Łukasiewicz – IMBiGS na Łukasiewicz – WIT niezbędne jest wydanie nowego rozporządzenia upoważniającego m.in. Łukasiewicz – WIT do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych: 1) pirotechnika, 2) rusznikarza, 3) specjalisty do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, 4) technika oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, 5) operatora urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych. Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują moc. Zgodnie z § 4 projektu rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368151 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 16 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.