Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Projektowane rozporządzenie ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1443). Zmiana § 7 ust. 1 rozporządzenia ma na celu dostosowanie limitów dofinansowań przedsięwzięć z zakresu produkcji filmów do obecnej sytuacji rynkowej i jest odpowiedzią na głosy środowiska filmowego. Zwiększeniu ulegają określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia limity dofinansowania przedsięwzięć z zakresu produkcji filmów, co stanowi dostosowanie do obecnej sytuacji rynkowej i jest odpowiedzią na głosy środowiska filmowego. Zmiana rozporządzenia polegająca na nadaniu nowego brzmienia § 7 ust. 2 prowadzi do zniesienia dotychczas obowiązujących dodatkowych limitów kwotowych dofinansowań udzielanych w związku z produkcją filmów trudnych lub niskobudżetowych. W efekcie zmian producenci filmów trudnych i niskobudżetowych będą mogli ubiegać się o dofinansowania do maksymalnej wysokości określonej w §7 ust. 1, przy czym jednocześnie dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć 90% budżetu filmu. Dodatkowo dokonano korekty § 7 ust. 3 i 4, wskazując, że wskutek zniesienia dodatkowego limity dofinansowania dla filmów, zwiększenia dotyczyć będą jedynie limitów dofinansowania określonych w ust. 1. Dodanie do rozporządzenia § 7a ma na celu zwiększenie możliwego wsparcia przyznawanego filmom, których fabuła nawiązuje do istotnych faktów z historii Rzeczypospolitej Polskiej, mających przyczynić się do umocnienia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372102 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 15 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.