Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 r. zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 r. zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz. U. poz. 1723), zwanej dalej „ustawą awaryjną”, minister właściwy do spraw energii może określić na rok 2022 lub 2023, w drodze rozporządzenia, niższą niż określona w art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), zwanej dalej „uPE”, ilość gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości dostaw paliw gazowych do odbiorców końcowych, znaczenie cen paliw gazowych dla gospodarki i funkcjonowania państwa oraz równoprawne traktowanie uczestników rynku.

Projekt rozporządzenia określa niższą ilość gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej, którą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi są obowiązane sprzedawać za pośrednictwem giełdy towarowej. Duże wahania cen gazu ziemnego na europejskich giełdach generują dla spółek energetycznych, które zgodnie z prawem zobowiązane są do sprzedaży przynajmniej 55% gazu ziemnego wprowadzanego do systemu za pośrednictwem giełdy, coraz wyższe zabezpieczenia transakcji giełdowych, pogarszając ich sytuację finansową.

Zmniejszenie ww. wymogu pozytywnie wpłynie na kondycję finansową przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie zachowana zostanie konkurencyjność i przejrzystość obrotu hurtowego. Obniżenie obliga poniżej standardowego poziomu 55% pozwala przygotować się do podejmowania szybkich reakcji, w wypadku gdy przy ograniczonych zasobach giełdowy mechanizm alokacji surowca okazałby się niewystarczający lub zagroziłby bezpieczeństwu funkcjonowania sektora gazu, co jest szczególnie istotne w obecnej nieprzewidywalnej globalnej sytuacji geopolitycznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366164

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 16 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przekazać w formie załączonej tabeli.