Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych i szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych i szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych i szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050). Celem rozporządzenia jest określenie rodzajów przepływów pieniężnych oraz szczegółowego sposobu kalkulacji ceny skorygowanej, niezbędnych przy aktualizacji przez wytwórców ceny wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 albo w art. 10 ust. 6 ustawy. Określony, zamknięty katalog przepływów pieniężnych pozwoli na ujednolicenie sposobu ustalania ceny skorygowanej w każdym ze złożonych wniosków przez wytwórców, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy offshore. Ponadto, zaproponowany szczegółowy sposób kalkulacji ceny skorygowanej, swoim zakresem gwarantuje neutralność transakcji zbycia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz uniknięcie zjawiska tzw. nadwsparcia dla wytwórców. Przyjęte rozwiązanie uwzględnia moment procesu inwestycyjnego oraz udzieloną pomoc inwestycyjną. Proponowane przepisy mają na celu nie tylko ułatwienie wytwórcom złożenie ww. wniosków, o odpowiednim zakresie, ale przede wszystkim usprawnienie pracy Prezesa URE, poprzez ustalenie wytycznych w zakresie ustalenia ceny skorygowanej. Efektem będzie pozytywne wpłynięcie na proces i czas rozpatrywania ww. wniosków. Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361552 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) z użyciem załączonej tabeli uwag, w terminie do 12 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.