Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Celem wydania projektowanego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 jest ustanowienie programu pomocowego umożliwiającego przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej na pokrycie kosztów inwestycyjnych dla inwestycji określonych w § 6 projektu rozporządzenia w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, (Program FEnIKS), bez konieczności powiadamiania Komisji Europejskiej o każdym przypadku uzyskania takiego wsparcia, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego kraju. Jednocześnie projektowane rozporządzenie będzie instrumentem zachęcającym przedsiębiorców do podejmowania realizacji inwestycji proekologicznych, co przyczyni się do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych. W ramach projektowanego rozporządzenia przewiduje się udzielanie wsparcia na następujące rodzaje inwestycji:

  • umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej,
  • służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji,
  • służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii, w tym inwestycje w produkcję zrównoważonych biopaliw,
  • w sieć dystrybucji będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego.
Projektowane rozporządzenie przewiduje udzielanie wsparcia finansowego w formie dotacji, oprocentowanych pożyczek lub częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek, co wynika z uzgodnień negocjacyjnych zapisanych w Programie FEnIKS. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366103 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 18 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przesyłać w formie załączonej tabeli.