Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024 stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875). Zgodnie z wyżej wskazanym upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku na kolejny rok kalendarzowy, wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty. Projektowane rozporządzenie ma na celu dalsze prowadzenie i usprawnianie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, będącej rejestrem publicznym, prowadzonym w celu zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem informacji ułatwiających korzystanie z infrastruktury paliw alternatywnych. Rejestr zawiera informacje o współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, na których świadczona jest usługa tankowania wodoru, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Rejestr jest publicznie dostępny oraz aktualizowany w czasie rzeczywistym na stronie: https://eipa.udt.gov.pl/. Rejestr jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy o elektromobilności. Za dostęp do rejestru nie pobiera się żadnych opłat od użytkowników pojazdów. Projekt rozporządzenia określa wysokość stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego (numer EIPA), uznanie kodu nadanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którym Rzeczpospolita Polska nawiązała współpracę w zakresie wzajemnego uznawania kodów, a także ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty w roku 2024. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373056 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 9 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy załączonej tabeli.