Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.). W art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy uregulowano, że wskazani w tych przepisach odbiorcy ciepła, w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie. Mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych oświadczeń oraz potrzebę ujednolicenia ich formy minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia określi wzory tych oświadczeń. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór oświadczeń, o których mowa w art. 9 ustawy. Wzory oświadczeń, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, będą zawierać : 1)         oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła, za odbiorcę określonego odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 ustawy; 2)         wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby: a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, c) inne niż określone w lit. a i b; 3)         określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2. Wzory oświadczeń zawierać będą zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy: 1)         oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła, za odbiorcę określonego w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy; 2)         wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby: a) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, b) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych oraz c) inne niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 4; 3)         określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2. Celem wskazanego uregulowania jest zagwarantowanie ww. odbiorcom instrumentów pozwalających ułatwienie składania oświadczeń. W obydwu wzorach oświadczeń zaproponowano analogiczny, tabelaryczny sposób prezentacji danych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369001 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.