Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …), która częściowo implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L 328 z 21.12.2018 r., str. 82—209), wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.). W art. 7b ustawy – Prawo energetyczne dodane zostały ust. 5–8, które między innymi nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w danej sieci ciepłowniczej obowiązek przekazania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, Prezesowi URE oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, sprawozdania z działań mających na celu osiągniecie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Wzór sprawozdania określić ma minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, w drodze rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7b ust. 8 ustawy. Dane przekazywane w sprawozdaniu dotyczą m. in. procentowego udziału energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego objętego sprawozdaniem w poprzednim roku kalendarzowym, jak również określenie lokalizacji tego systemu ciepłowniczego, liczby przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się w tym systemie przesyłaniem i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego oraz liczby źródeł ciepła w tym systemie. Projektowany wzór sprawozdania stanowi jednolite i czytelne narzędzie do realizacji obowiązku sprawozdawczego nałożonego przepisami ustawy i będzie pomocny zarówno dla podmiotów obowiązanych do składania sprawozdań, jak i dla organów je otrzymujących. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376250 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 15 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.