Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687), w związku ze zmianą brzmienia art. 94 tej ustawy (art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576). Zmiana rozporządzenia ma generalnie charakter dostosowujący, wynikający bezpośrednio z wejścia w życie zmienionego przepisu art. 94 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza doprecyzowuje zakres przekazywanych przez zarząd województwa informacji o uchwale sejmiku województwa w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza, o której mowa w art. 91 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz sprawozdania okresowego i końcowego z realizacji aktualizacji tego programu. Dodatkowo w projekcie określono zakres i układ sprawozdania okresowego oraz sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza, i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy – Prawo ochrony środowiska, a także planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy – Prawo ochrony środowiska, które będą przekazywać wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta, w zakresie swojej właściwości, do właściwego zarządu województwa oraz właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368800 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 3 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.