Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Celem projektu rozporządzenia jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 i 1814) do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz.1093). Ustawa ta przewiduje, iż infrastruktura niespełniająca wymogów pozwalających uznać ją odpowiednio za gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych jest udostępniana przez właściciela operatorowi systemu dystrybucyjnego gazowego w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Potrzeba uregulowania funkcjonowania tej infrastruktury w ramach systemu gazowego wynika z faktu, iż dotychczas nie była ona objęta regulacjami przepisów prawa. Projekt rozporządzenia zmieniającego będzie zawierać również regulacje mające na celu ułatwienie przyłączania do sieci gazowej nowych instalacji wytwarzających biometan. Instalacje te umożliwią stopniowe zwiększanie udziału biometanu w sieci gazowej. W zakresie włączenia do sieci dystrybucyjnej infrastruktury eksploatowanej dotychczas jako pozasystemowa, proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany w przepisach rozporządzenia systemowego mają charakter kompleksowy i odnoszą się do tych przepisów rozporządzenia systemowego, które są konieczne do tego, aby ta infrastruktura została dostosowana do zasad funkcjonowania systemu gazowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.). Projektowana regulacja pozwoli na zachowanie dotychczasowego systemu dostaw gazu ziemnego do odbiorców końcowych, do czasu wyczerpania się źródła tego gazu w złożu zasilającym dany odcinek sieci. Istotnym dla proponowanych zmian jest to, że objęta projektowaną regulacją infrastruktura stanowi gazociągi dostarczające gaz ziemny do odbiorców bezpośrednio z kopalni. Zgodnie z ustawy art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw właściciel infrastruktury niespełniającej wymogów pozwalających uznać ją odpowiednio za gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych udostępnia ją operatorowi systemu dystrybucyjnego, co wiąże się z koniecznością włączenia tych gazociągów do funkcjonującej sieci. Celem projektowanych zmian jest ograniczenie możliwości wyłączenia ogólnych standardów, którym podlegają sieci dystrybucyjne, jedynie do sieci gazowych spełniających łącznie następujące warunki: a) sieci, które zostaną przekwalifikowane na mocy art. 28 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – oznacza to wyłącznie sieci już istniejące (brak możliwości powstawania nowych sieci tego typu w przyszłości), oraz b) pod warunkiem, że nie istnieją techniczne bądź ekonomicznie uzasadnione możliwości doprowadzenia tej infrastruktury do zgodności z parametrami przewidzianymi rozporządzeniem systemowym. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373551 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.