Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło oraz stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385).

Konieczność wydania projektu rozporządzenia jest skutkiem bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła w kogeneracji. Wpłynęło na to przede wszystkim aktualne otoczenie makroekonomiczne, a w szczególności duże wzrosty cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz cen paliw w 2021 i 2022 roku, które powodują, że koszty prowadzenia działalności gospodarczej wytwarzania ciepła w źródłach kogeneracyjnych w 2022 roku nie będą możliwe w pełni do pokrycia przez przychody ustalone w oparciu o uproszczoną metodę kształtowania taryf dla kogeneracji na podstawie § 13 zmienianego rozporządzenia.

Celem wyrównania możliwości uzyskania przychodu pokrywającego koszty prowadzenia działalności gospodarczej dla jednostek kogeneracji konieczna jest taka zmiana § 13 ust. 6 zmienianego rozporządzenia, która odzwierciedli możliwość zwiększenia wzrostu planowanego przychodu, zgodnie z publikowanym przez Prezesa URE wskaźnikiem referencyjnym, którego wartość ustalana jest na podstawie „wielkości k” – tj. zmiany kosztów obciążających jednostkę produkowanego ciepła w jednostkach kogeneracji wynikającą z istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne w takim zakresie, w jakim koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą obciążać produkcję ciepła w okresie obowiązywania wskaźnika referencyjnego, a nie obciążały jej w okresie poprzedzającym okres ustalania tego wskaźnika.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364510

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Zgodnie z decyzją MKiŚ uwagi należy przesyłać w formie załączonej tabeli.