Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Podstawowym celem opracowania nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji jest dalsza elektronizacja procesu obsługi systemu Krajowej bazy, mająca na celu jego uproszczenie, zarówno od strony Krajowego ośrodka, jak i użytkujących go podmiotów. Powyższe przyczyni się do usprawnienia administrowania systemem Krajowej bazy oraz do ułatwienia korzystania z tego systemu przez podmioty korzystające ze środowiska, prowadzące działalność powodującą emisje do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w przepisach w celu zapewnienia: pełnej elektronizacji wszelkich czynności związanych z systemem Krajowej bazy (obejmujących zarówno wprowadzanie raportu, jak i składanie formularzy), zwiększenia zakresu czynności podejmowanych samodzielnie na koncie podmiotu przez użytkowników Krajowej bazy (bez konieczności ich autoryzacji przez Krajowy ośrodek) oraz zniesienia limitu liczby użytkowników Krajowej bazy dla konta podmiotu, co również było zgłaszane przez podmioty posiadające dużą liczbę miejsc korzystania ze środowiska (zakładów).

Proponowane zmiany obejmują w szczególności:

  • pełną cyfryzację procedury rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, jak również innych czynności podejmowanych przez użytkowników Krajowej bazy;
  • zwiększenie zakresu czynności podejmowanych na koncie podmiotu samodzielnie przez użytkowników Krajowej bazy, takich jak np.: aktualizacja danych podmiotu, dodawanie dodatkowych użytkowników, zmiana danych głównego użytkownika (bez konieczności przeprowadzania bardziej formalistycznych procedur składania formularzy);
  • zniesienie limitu liczby użytkowników Krajowej bazy dla danego podmiotu (w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu limit ten wynosi 10 użytkowników);
  • wprowadzenie pojęcia konta podmiotu w Krajowej bazie w miejscu dotychczasowego „dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie”;
  • doprecyzowanie zasad uzupełniania braków i niezgodności w przedkładanych do Krajowej bazy formularzach;
  • wprowadzenie przepisów ułatwiających dodawanie i usuwanie użytkowników Krajowej bazy, m.in. poprzez rozróżnienie uprawnień głównego użytkownika i dodatkowych użytkowników oraz określenie zasad usuwania użytkowników Krajowej bazy przez Krajowy ośrodek – w szczególnych przypadkach.

Podstawa prawna: ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363751

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.